25/09/2021 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ tứ cung nữ
謝賜宮女

Tác giả: Trần Đoàn - 陳摶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/06/2020 17:36

 

Nguyên tác

雪為肌體玉為腮,
深謝君王送到來。
處士不生巫峽夢,
空勞雲雨下陽臺。

Phiên âm

Tuyết vi cơ thể ngọc vi tai,
Thâm tạ quân vương tống đáo lai.
Xử sĩ bất sinh Vu giáp mộng,
Không lao vân vũ há Dương đài.

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Là băng là ngọc hay là người,
Là của vua cho đem đến nơi.
Giấc mộng Vu Sơn tôi chẳng biết,
Luống công thần nữ xuống Dương Đài.
Trần Đoàn tu tiên ở núi Chung Nam, ra Biện Kinh mừng vua Tống Minh Tông. Khi về, vua sai đem cung nữ vào núi tặng. Trần Đoàn dâng thơ tạ ơn vua mà từ khước cung nữ.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 118, tháng 6-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đoàn » Tạ tứ cung nữ