31/07/2021 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán cung xuân - Sơ tự Nam Trịnh lai Thành Đô tác
漢宮春-初自南鄭來成都作

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2008 05:11

 

Nguyên tác

羽箭雕弓,
憶呼鷹古壘,
截虎平川。
吹笳暮歸,
野帳雪壓青氈。
淋漓醉墨,
看龍蛇、
飛落蠻箋。
人誤許,
詩情將略,
一時才氣超然。

何事又作南來,
看重陽藥市,
元夕燈山。
花時萬人樂處,
攲帽垂鞭。
聞歌感舊,
尚時時、
流涕樽前。
君記取,
封侯事在,
功名不信由天。

Phiên âm

Vũ tiễn điêu cung,
Ức hô ưng cổ luỹ,
Tiệt hổ bình xuyên[1].
Xuy già mộ quy,
Dã trướng tuyết áp thanh chiên.
Lâm ly tuý mặc,
Khán long xà,
Phi lạc man tiên.
Nhân ngộ hứa,
Thi tình tướng lược,
Nhất thì tài khí siêu nhiên.

Hà sự hựu tác nam lai,
Khán trùng dương dược thị,
Nguyên tịch đăng sơn.
Hoa thì vạn nhân lạc xứ,
Khi mạo thuỳ tiên.
Văn ca cảm cựu,
Thượng thì thì,
Lưu thế tôn tiền.
Quân ký thủ,
Phong hầu sự tại,
Công danh bất tín do thiên.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Cung cứng tên cài,
Mang chim săn ra thành cổ,
Chém hổ bãi doi.
Chiều về lều quân, sáo thổi,
Tuyết trĩu mái ngoài.
Đang say đậm đà nét bút,
Trên trang giấy,
Phượng múa rồng bay.
Người khen ta,
Thơ hay, tướng giỏi,
Tài danh cao vút một thời.

Việc gì trở về nam,
Xem đèn lồng đêm tết,
Chợ thuốc dong chơi.
Mùa hoa, người đông ngàn vạn,
Lệch mũ, buông roi.
Nghe câu ca âm thầm chuyện cũ,
Đã đôi lần,
Trước chén lệ rơi.
Hãy nhớ lấy,
Phong hầu chí quyết,
Công danh đâu phải tự trời.
Năm 1173, Lục Du vào Thục, kiên trì chống Kim. Có thời gian ông đi theo việc quân ngũ. Ít lâu sau, ông lại từ Nam Trịnh trở về Thành Đô làm những việc nhàn rỗi. Bài này đoạn đầu tác giả nhớ thời ở Nam Trịnh, đoạn sau tả nỗi buồn với nét sinh hoạt thái bình ở Thành Đô, không đả động gì đến việc chống giặc.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Khi ở Hán Trung, có lần Lục Du đi săn, tự tay chém hổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Hán cung xuân - Sơ tự Nam Trịnh lai Thành Đô tác