22/01/2021 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò sao đò có không đưa?

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:30

 

Đò sao đò có không đưa?
- Tại người đi sớm về trưa không chừng.
Khảo dị:
Đò sao đò gọi không thưa?
- Tại người đi sớm về trưa không chừng!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đò sao đò có không đưa?