27/10/2020 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khứ hĩ hành
去矣行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/01/2015 22:04

 

Nguyên tác

君不見:鞲上鷹,
一飽則飛掣。
焉能作堂上燕,
銜泥附炎熱。
野人曠蕩無靦顏,
豈可久在王侯間。
未試囊中餐玉法,
明朝且入藍田山。

Phiên âm

Quân bất kiến: câu thượng ưng,
Nhất bão tắc phi xiết.
Yên năng tác đường thượng yến,
Hàm nê phụ viêm nhiệt.
Dã nhân khoáng đãng vô điến nhan,
Khởi khả cửu tại vương hầu gian.
Vị thí nang trung xan ngọc pháp,
Minh triêu thả nhập Lam Điền sơn.

Dịch nghĩa

Anh không thấy sao: con chim ưng trên cánh tay người đi săn,
Khi no rồi thì bay vút.
Làm sao mà có thể là chim yến trên mái nhà,
Ngậm bùn chịu nóng bức.
Người quê mùa khoáng đãng không có dáng e thẹn,
Làm sao lại có thể ở mãi nơi cửa nhà quyền quý được.
Chưa biết trong túi chứa phép ăn ngọc,
Nên sáng sớm bèn vào núi Lam Điền.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thấy không: ưng trên cánh tay,
Khi no tất bay vút.
Sao như yến trên mái nhà,
Ngậm bùn chịu nóng bức.
Dân quê khoáng đãng chẳng giữ gìn,
Chẳng thể ở lâu trong nhà quan.
Trong người chưa biết phép nuốt ngọc,
Sớm mai nên tìm vào Lam Điền.
(Năm 755)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khứ hĩ hành