28/01/2022 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào chiết tý Phật
嘲折臂佛

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 17/04/2010 12:15

 

Nguyên tác

誰謂金僵不壞身?
我觀還視折肱人。
此身不渡何身渡?
獻果僧終遇你頻。

Phiên âm

Thuỳ vị kim cương bất hoại thân?
Ngã quan hoàn thị chiết quăng nhân.
Thử thân bất độ, hà thân độ?
Hiến quả tăng chung ngộ nhĩ tần.

Dịch nghĩa

Ai bảo thân Phật là kim cương không bao giờ nát?
Trước mắt ta vẫn có Phật gãy tay.
Thân mình chẳng độ được, còn hòng độ ai?
Lũ sư dâng quả sẽ hớt tay trên của ông luôn!

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ai bảo kim cương thân chẳng nát,
Mà cũng có ông tay què quặt,
Thân mình chẳng độ còn độ ai!
Chắc oản của ông sư hớt tất!
Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, TP Hồ Chí Minh, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Trào chiết tý Phật