21/09/2021 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân
白微時,募縣小吏入令臥內,嘗驅牛經堂下令妻怒將加詰責白亟以詩謝雲

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2014 09:59

 

Nguyên tác

素面倚欄鉤,
嬌聲出外頭。
若非是織女,
何得問牽牛。

Phiên âm

Tố diện ỷ lan câu,
Kiều thanh xuất ngoại đầu.
Nhược phi thị Chức Nữ,
Hà đắc vấn Khiên Ngưu?

Dịch nghĩa

Mặt ngọc tựa lan can
Cất giọng thánh thót ló đầu ra ngoài
Nếu không phải là nàng Chức Nữ
Hà cớ chi hỏi đến chàng Ngưu Lang?

Bản dịch của Vũ Khánh

Xem kìa mặt ngọc nào ai
Giọng oanh thánh thót ló ngoài lan can
Nếu không Chức Nữ chính nàng
Cớ chi hỏi đến Ngưu Lang làm gì?
Nguồn: Lục bát với thơ Đường, Vũ Khánh, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân