01/10/2022 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ bài Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 02:05

 

Giang thiên[1] phẳng lặng tạnh mưa,
Bãi, một thuyền ai giục sóng đưa...
Hoa bén mùi thơm khi cá hớp,
Cụm[2] êm bóng thỏ[3] thuở[4] song thưa.
Khê sơn[5] cảnh lạ nào đâu thiếu ?
Phong nguyệt kho đầy của ấy thừa.
Dẽ có[6] nơi khôn mạc[7] được:
Ái ưu[8] khăn khắn[9] một lòng sơ[10].
[1] Trời trên sông.
[2] Cụm cây.
[3] Trăng.
[4] Lúc.
[5] Núi khe.
[6] Riêng có.
[7] Vẽ.
[8] "Ái quân ưu quốc".
[9] Canh cánh.
[10] Từ trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoạ bài Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài