21/05/2024 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế mộ
歲暮

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2009 21:29

 

Nguyên tác

歲暮遠為客,
邊隅還用兵。
煙塵犯雪嶺,
鼓角動江城。
天地日流血,
朝廷誰請纓。
濟時敢愛死,
寂寞壯心驚。

Phiên âm

Tuế mộ viễn vi khách,
Biên ngung hoàn dụng binh.
Yên trần phạm Tuyết lĩnh[1],
Cổ giốc động Giang thành[2].
Thiên địa nhật lưu huyết,
Triều đình thuỳ thỉnh anh[3].
Tế thì cảm ái tử,
Tịch mịch tráng tâm kinh.

Dịch nghĩa

Cuối năm rồi mình vẫn là khách nơi xa,
Thành nơi biên giới này vẫn còn lâm vào cảnh chiến tranh.
Khói bụi tràn tới vùng núi Tuyết lĩnh,
Tiếng trống trận lẫn tù và vang dậy nơi Giang thành.
Trời đất máu chảy hàng ngày,
Ở triều đình ai xin vua ban giải mũ để ra trói quân thù?
Lúc cần cấp này dám không sợ chết,
Cứ ngại cái lòng của thân trai bị hao mòn thôi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cuối năm mòn thân khách,
Ngoài biên giặc chửa ngừng.
Bụi mù xông núi tuyết,
Trống ốc dậy thành sông.
Trời đất ngày thâm máu,
Triều đình ai ấy trung?
Cứu đời dám chịu chết,
Sốt ruột phải ngồi không.
(Tháng 12 năm 763)

[1] Chỉ Thổ Phồn xâm phạm ba châu Tùng, Duy và Bảo. Tuyết lĩnh ở gần Duy Châu.
[2] Thuộc Tử Châu.
[3] Tích Chung Quân xin dải lụa dài để bắt vua nước Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuế mộ