29/06/2022 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những bà mẹ mồ côi”
“Матери сиротеют”

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2013 22:55

 

Nguyên tác

Матери сиротеют.
Дети их покидают.
Ты мой ребёнок,
мама,
брошенный мой ребёнок.

Bản dịch của Anh Ngọc

Những bà mẹ mồ côi
Lũ con cái đã bỏ rơi các mẹ

Mẹ của con ơi
mẹ chính là đứa bé
bị bỏ rơi
1965
Nguồn: Độc thoại của Marylin Monroe (thơ dịch), Anh Ngọc, NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » “Những bà mẹ mồ côi”