24/10/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tín hành viễn tu thuỷ đồng
信行遠修水筒

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 12:10

 

Nguyên tác

汝性不茹葷,
清靜僕夫內。
秉心識根源,
於事少滯礙。
雲端水筒坼,
林表山石碎。
觸熱藉子修,
通流與廚會。
往來四十里,
荒險崖谷大。
日曛驚未食,
貌赤愧相對。
浮瓜供老病,
裂餅嘗所愛。
於斯答恭謹,
足以殊殿最。
詎要方士符,
何假將軍蓋。
行諸直如筆,
用意崎嶇外。

Phiên âm

Nhữ tính bất nhự huân,
Thanh tĩnh bộc phu nội.
Bỉnh tâm thức căn nguyên,
Ư sự thiểu trệ ngại.
Vân đoan thuỷ đồng sách,
Lâm biểu sơn thạch toái.
Xúc nhiệt tạ tử tu,
Thông lưu dữ trù hội.
Vãng lai tứ thập lý,
Hoang hiểm nhai cốc đại.
Nhật huân kinh vị thực,
Mạo xích quỹ tương đối.
Phù qua cung lão bệnh,
Liệt bỉnh thưởng sở ái.
Ư tư đáp cung cẩn,
Túc dĩ thù điện tối.
Cự yêu phương sĩ phù,
Hà giả tướng quân cái.
Hành chư chân như bút,
Dụng ý kỳ khu ngoại.

Dịch nghĩa

Tính mày ưa ăn chay,
Thanh tịnh như lòng bác phu xe.
Giữ lòng hiểu được cái nguồn gốc,
Làm việc ít trễ nải.
Từ tuốt trên mây cao ống nước tách ra,
Bên ngoài rừng đá núi vỡ.
Nhờ mày giúp sức để đương đầu với sức nóng,
Chảy tuốt tới nhà bếp.
Tới lui bốn chục dặm,
Đường hang bát ngát hoang vu hiểm hóc,
Trời nóng rát còn ngại chưa muốn ăn,
Mặt đỏ rực thẹn không muốn lộ.
Dưa nổi cho lão bệnh,
Chia bánh ăn thoả thích.
Đối với điều này thì đáp ứng rất là cung kính, cẩn thận,
Đủ để phân biệt tính khác nhau giữa tốt với xấu.
Há cần đến bùa của thầy phù thuỷ,
Sao lại phải mượn đến cái lọng của ông tướng.
Về làm việc cứ thẳng như cây viết,
Gồ ghề là do cái ý gợi ra từ bên ngoài lời văn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tính mày ưa ăn chay,
Trong sạch lòng bác lái.
Đem lòng nhớ gốc nguồn,
Làm việc thật hăng hái.
Tầng mây, ống nước len,
Ngoài rừng vỡ đá núi.
Chạm nóng, nhờ mi lo,
Cùng nhà bếp tiếp nối.
Bốn chục dặm tới lui,
Hang hốc vượt chướng ngại.
Trời nực sợ chưa ăn,
Mặt đỏ thẹn đem đối.
Dưa nổi dành lão già,
Bánh chia vừa miệng khoái.
Việc này rất mang ơn,
Đủ nhận ra đụt, trội.
Chẳng cần bùa pháp sư,
Không mượn lọng nguyên soái.
Thẳng như bút mà làm,
Ngoài ý chuyện rắc rối.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tín hành viễn tu thuỷ đồng