27/09/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thỉnh đế xuất quân thảo Lý Giác
請帝出軍討李覺

Tác giả: Lý Thường Kiệt - 李常傑

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 10:47

 

Nguyên tác

帝謂群臣曰:賊覺桀黠,擇壯者當之。常杰久從戎帳,今老矣,復委以軍事,非朕所待老臣也。

常杰奏曰:臣初年未閒將略,征占伐宋,幸而成功,皆陛下之靈,將臣之力也。今蒙國恩,位祿至此,若坐視賊覺宣驕,臣死不瞑目矣。

Phiên âm

Đế vị quần thần viết: Tặc Giác kiệt hiệt, trạch tráng giả đương chi. Thường Kiệt cửu tòng nhung trướng, kim lão hỹ: Phục uỷ dĩ quân sự, phi trẫm sở đãi lão thần dã.

Thường Kiệt tấu viết: Thần sơ niên vị nhàn tướng lược, chinh Chiêm phạt Tống, hạnh nhi thành công, giai bệ hạ chi linh, tướng thần chi lực dã. Kim mông quốc ân, vị lộc chí thử, nhược toạ thị tặc Giác tuyên kiêu, thần tử bất minh mục hĩ.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Vua bảo bầy tôi rằng: Giặc Giác là tay kiệt hiệt, phải chọn viên tướng mạnh mới đối địch được. Thường Kiệt ở trong quân trướng đã lâu, nay già rồi. Nếu lại đem việc binh giao cho thì đó không phải là cách trẫm đối xử với bậc lão thần.

Thường Kiệt tâu: Thần trước kia chưa thông thạo mưu lược làm tướng; bình Chiêm, phá Tống may mà thành công, đều nhờ oai linh của bệ hạ và sức lực của các tướng. Nay nhờ ơn nước, được hưởng ngôi cao lộc hậu đến thế, nếu cứ ngồi nhìn tên giặc Giác mặc sức kiêu rông thì thần chết không nhắm mắt được.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thường Kiệt » Thỉnh đế xuất quân thảo Lý Giác