02/10/2022 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư
書贈天都庵明遠老禪師

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2018 14:30

 

Nguyên tác

徽州心印受空王,
飛錫南來卓漢陽。
試縛龜繩風樹靜,
閒挑兔杖玉湖光。
袈娑衣襲三生證,
世界灰燒一粟藏。
香積伊蒲非至寶,
莊嚴法供輒無量。

Phiên âm

Huy Châu tâm ấn thụ không vương,
Phi tích nam lai trác Hán Dương.
Thí phọc quy thằng phong thụ tĩnh,
Nhàn khiêu thố trượng ngọc hồ quang[1].
Già sa y tập tam sinh chứng,
Thế giới hôi thiêu nhất túc tàng.
Hương Tích y bồ phi chí bảo,
Trang nghiêm pháp củng triếp vô lường[2].

Dịch nghĩa

Huy Châu được truyền tâm ấn làm vua cửa không,
Gậy tích trượng bay tới nam nổi bật ở Hán Dương.
Thử dùng dây trói rùa cây gió lặng,
Nhàn gẩy trượng thỉ sáng hồ ngọc.
Áo cà sa được ban vì đã chứng ngộ được ba kiếp,
Thế giới tro thiêu giấu trong một hạt thóc.
Trái bồ đoàn ở Hương Tích không phải là rất mực quý báu,
Cửa Phật trang nghiêm pháp vô lường.

Bản dịch của Hoài Anh

Được truyền tâm ấn Huy Châu,
Tới nam tích trượng sáng làu Hán Dương.
Trói rùa cây gió lặng trang,
Gẩy trượng thỏ bỗng sáng choang ngọc hồ.
Chứng ba kiếp bậc chân tu,
Trong hạt thóc chứa than tro trần hoàn.
Nơi đây tạm trải bồ đoàn,
Pháp vô lường, cõi nghiêm trang vô ngần.
Nguyên chú: Sư người Huy Châu.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có bản chép là “quỷ trượng nguyệt hồ quang” 鬼杖月湖光.
[2] Có bản chép là “tối vô lường” 最無量.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư