06/06/2023 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Gia Lăng dịch
題嘉陵驛

Tác giả: Vũ Nguyên Hành - 武元衡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 02:13

 

Nguyên tác

悠悠風旆繞山川,
山驛空濛雨似煙。
路半嘉陵頭已白,
蜀門西上更青天。

Phiên âm

Du du phong bái nhiễu sơn xuyên,
Sơn dịch không mông vũ tự yên.
Lộ bán Gia Lăng đầu dĩ bạch,
Thục môn tây thượng cánh thanh thiên.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió tây cờ bái rợp non sông
Trạm núi mù mưa tưởng khói lồng
Nửa chặng Gia Lăng đầu đã bạc
Phía tây cửa Thục lối trời thông
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Nguyên Hành » Đề Gia Lăng dịch