29/09/2022 06:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài
述懷

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2016 18:50

 

Nguyên tác

北顧吾皇日幾遭,
九州三海敢云遙。
青山白髮孤臣臥,
苦雨凄風十月交。
靜院香韱神與語,
大營竒信馬徒勞。
愚中自信臨天日,
天問何須更擬騷。

Phiên âm

Bắc cố ngô hoàng nhật kỷ tao,
Cửu Châu Tam Hải[1] cảm vân dao.
Thanh sơn bạch phát cô thần ngoạ,
Khổ vũ thê phong thập nguyệt giao.
Tĩnh viện hương tiêm thần dữ ngữ,
Đại doanh kỳ tín mã đồ lao.
Ngu trung tự tín lâm thiên nhật,
Thiên vấn hà tu cánh nghĩ tao.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Ngóng Bắc từng ngày, đấng chí tôn,
Cửu Châu - Tam Hải, há chân chồn?
Tôi côi, tóc bạc lên non quạnh,
Đông lạnh, mưa sa cuốn gió dồn.
Đền vắng, quẻ thiêng thần phán bảo,
Đồn to, tin gấp ngựa luôn bon.
Lòng lành, tin lúc về thiên giới,
Trời hỏi, vì sao cứ trạnh buồn?
Bài thơ được sáng tác khi tác giả được cử làm Bố chánh Thái Nguyên. Câu 1 ý nói vùng trung du và thượng du Bắc Kỳ nhiều năm bị bọn phỉ Thanh tràn sang quấy nhiễu, tàn phá.

Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[1] Tên cổ trong hạt Thái Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Thuật hoài