30/09/2020 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 14

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:34

 

Tấm lòng chăng phải phải phân trần[1],
Ít nói là người dưỡng tính chân.
Đã bện bó rơm[2] làm đứa quỷ,
Lại trau cục đá[3] tượng ông thần.
Dù cho[4] đất phấn tô gương mặt,
Sẵn có cây da[5] cậy tấm thân.
Cũng muốn đem mình[6] đi thế ấy,
Đem mình đi thế ấy bần thần[7].
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “chẳng phải tỏ phân trần”.
[2] Có sách chép là “bù nhìn”.
[3] Có sách chép là “Lại đem viên đá”.
[4] Có sách chép là “Dù chưa”.
[5] Có sách chép là “da cây”.
[6] Có sách chép là “đem thân”.
[7] Có sách chép là “Đem thân thế ấy lại bần thần”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 14