27/09/2021 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ Bàn
五盤

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 19:17

 

Nguyên tác

五盤雖雲險,
山色佳有餘。
仰凌棧道細,
俯映江木疏。
地僻無網罟,
水清反多魚。
好鳥不妄飛,
野人半巢居。
喜見淳朴俗,
坦然心神舒。
東郊尚格鬥,
巨猾何時除。
故鄉有弟妹,
流落隨丘墟。
成都萬事好,
豈若歸吾廬。

Phiên âm

Ngũ Bàn tuy vân hiểm,
Sơn sắc giai hữu dư.
Ngưỡng lăng sạn đạo tế,
Phủ ánh giang mộc sơ.
Địa tích vô võng cổ,
Thuỷ thanh phản đa ngư.
Hảo điểu bất vọng phi,
Dã nhân bán sào cư.
Hỉ kiến thuần phác tục,
Thản nhiên tâm thần thư.
Đông giao thượng cách đấu,
Cự hoạt hà thì trừ.
Cố hương hữu đệ muội,
Lưu lạc tuỳ khâu khư.
Thành Đô vạn sự hảo,
Khởi nhược quy ngô lư.

Dịch nghĩa

Tuy nói Ngũ Bàn là chỗ hiểm trở,
Nhưng sắc núi đẹp có thừa.
Nhìn cao vút thấy đường treo nhỏ,
Cúi xuống thấy cây sông lưa thưa.
Đất vắng nên không có chài lưới,
Nước trong thấy lắm cá bơi.
Chim đẹp không quên bay,
Người bản xứ ở nhà sàn.
Mừng thấy phong tục lành,
Bỗng thấy lòng thư thái.
Miền đông còn đánh lộn,
Lũ gian lớn chừng nào trừ được.
Làng cũ còn em trai em gái,
Lang thang nơi hang gò.
Thành Đô mọi sự tốt,
Sao bằng trở về nhà cũ của ta!

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngũ Bàn tuy hiểm trở
Cảnh núi đẹp không ngờ
Nhìn lên cầu núi nhỏ
Trông xuống rặng cây thưa
Hẻo lánh không chài lưới
Sông trong cá lượn lờ
Dân Mường làm tổ ở
Chim đẹp đậu lơ thơ
Phong tục coi thuần phác
Lòng mừng nghĩ tạm thư
Cõi Đông còn trận mạc
Giặc hết biết bao giờ
Quê cũ, em trai, gái
Long đong kiếp sống thừa
Thành Đô vạn vui thú
Vẫn kém túp nhà xưa
(Năm 759)

Lời tự: "Thất Bàn lĩnh tại Quảng Nguyên bắc, nhất danh Ngũ Bàn sạn đạo, bàn khúc hữu ngũ trùng" 七盤嶺在廣元縣北一名五盤棧道盤曲有五重 (Thất Bàn tại bắc huyện Quảng Nguyên, còn có tên đường treo Ngũ Bàn, đường có năm đợt).
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngũ Bàn