16/10/2021 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khán lữ xá bích thượng hoạ trúc đồ
看旅舍壁上畫竹圖

Tác giả: Đặng Đình Tướng - 鄧廷相

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 08/11/2010 02:18

 

Nguyên tác

數條脩竹倚山邊,
歷歷長春不記年。
飼鳳莫嫌遲結實,
會神正俟筆中仙。

Phiên âm

Sổ điều tu trúc ỷ sơn biên,
Lịch lịch trường xuân bất ký niên.
Tự phượng mạc hiềm trì kết thực,
Hội thần chính sĩ bút trung tiên.

Dịch nghĩa

Mấy cành trúc đẹp dựa bên sườn núi
Chẳng nhớ năm, ngày xuân dài rành rành ra đó
Chim phượng nuôi chẳng oán trách bữa ăn muộn
Vẽ được thần thái này chính là đợi ngọn bút tiên

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Mấy cành trúc đẹp dựa non lam
Xuân mãi rành rành chẳng nhớ năm
Chim phượng chớ hiềm ăn muộn bữa
Vẽ thần chỉ đợi nét tiên thăm
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đình Tướng » Khán lữ xá bích thượng hoạ trúc đồ