04/02/2023 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Lang phố khẩu hào
劉郎浦口號

Tác giả: Lã Ôn - 呂溫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 04:37

 

Nguyên tác

吳蜀成婚此水潯,
明珠步障幄黃金。
誰將一女輕天下,
欲換劉郎鼎峙心。

Phiên âm

Ngô Thục thành hôn thử thuỷ tầm,
Minh châu bộ chướng ác hoàng kim.
Thuỳ vi nhất nữ khinh thiên hạ,
Dục hoán Lưu lang đỉnh trĩ tâm.

Dịch nghĩa

Cuộc hôn nhân Ngô-Thục được tiến hành ở bến sông này
Rèm xe đính những hạt minh châu, màn thì dát vàng
Có ai vì một người con gái lại coi nhẹ thiên hạ
Mà hòng thay đổi chí tam phân của chàng Lưu?

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Bến này Ngô Thục kết hôn nhân
Rèm ngọc song vàng ánh vẻ xuân
Ai luỵ má hồng khinh nghiệp lớn?
Chàng Lưu đâu đổi chí tam phân.
Lưu Lang tức Lưu Bị thời Tam Quốc. Ngô chúa Tôn Quyền theo kế của Chu Du, gả em gái cho Lưu Bị và mời Lưu Bị ở rể tại Ngô, hòng khiến Lưu Bị từ bỏ chí hướng tam phân thiên hạ. Nơi tiến hành cuộc hôn nhân ấy về sau được gọi là Lưu Lang phố. Khẩu hào là một kiểu làm thơ, buột miệng đọc ra, không dùng đến bút (cũng như thơ khẩu chiếm hay ứng khẩu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Ôn » Lưu Lang phố khẩu hào