24/01/2022 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tu Tây phương thập nhị thời
修西方十二時

Tác giả: Thiện Đạo đại sư - 善導大師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2017 20:00

 

Nguyên tác

平旦寅,
被衣出戶整心神,
合掌焚香望極樂,
慇懃遙禮紫金身。

日出卯,
不應念佛論多少,
安在專心繫一緣,
勿為妄境相侵擾。

食時辰,
念佛先須伏我人,
若將念佛恃人我,
何始何成淨土因。

禺中已,
進修淨土須決志,
如喰甘露自知甜,
且莫謗人道不是。

正南午,
想念吾師如目覩,
無邊業障自然消,
豈要云為枉辛苦。

日昳未,
浩浩生死誠堪畏,
不取西方速疾門,
塵沙劫海須沈墜。

晡時申,
急急須持淨土因,
闐健不能懃念佛,
一朝虛作世間塵。

日沒酉,
想知光景何能久,
看看無常即到來,
莫教佛字離心口。

黃昏戌,
勿使身心多過失,
十惡雖然亦往生,
何如上品蓮開疾。

人定亥,
深心念佛真三昧,
十地高人尚爾修,
將知不信寧非罪。

夜半子,
朝朝念佛常如此,
皆乘蓮華一往生,
從茲決定無生死。

雞鳴丑,
壯盛俄然即衰朽,
忙忙剎海更無親,
唯有彌陀獨招乎。

Phiên âm

Bình đán Dần,
Bị y xuất hộ chỉnh tâm thần,
Hợp chưởng phần hương vọng Cực Lạc,
Ân cần dao lễ Tử kim thân.

Nhật xuất Mão,
Bất ưng niệm Phật luận đa thiểu,
An tại chuyên tâm hệ nhất duyên,
Vật vi vọng cảnh tương xâm nhiễu.

Thực thì thần,
Niệm Phật tiên tu phục ngã nhân,
Nhược tướng niệm Phật thị nhân ngã,
Hà thuỷ hà thành Tịnh thổ nhân.

Ngu trung dĩ,
Tiến tu Tịnh thổ tu quyết chí,
Như thực cam lộ tự tri điềm,
Thả mạc báng nhân đạo bất thị.

Chính nam ngọ,
Tưởng niệm ngô sư như mục đổ,
Vô biên nghiệp chướng tự nhiên tiêu,
Khởi yếu vân vi uổng tân khổ.

Nhật điệt vị,
Hạo hạo sinh tử thành kham uý,
Bất thủ Tây phương tốc tật môn,
Trần sa kiếp hải tu trầm truỵ.

Bô thì Thân,
Cấp cấp tu trì Tịnh thổ nhân,
Điền kiện bất năng cần niệm Phật,
Nhất triêu hư tác thế gian trần.

Nhật một Dậu,
Tưởng tri quang cảnh hà năng cửu,
Khán khán vô thường tức đáo lai,
Mạc giáo phật tự ly tâm khẩu.

Hoàng hôn Tuất,
Vật sử thân tâm đa quá thất,
Thập ác tuy nhiên diệc vãng sinh,
Hà như thượng phẩm liên khai tật.

Nhân định Hợi,
Thâm tâm niệm phật chân tam muội,
Thập địa cao nhân thượng nhĩ tu,
Tướng tri bất tín ninh phi tội.

Dạ bán Tý,
Triêu triêu niệm Phật thường như thử,
Giai thừa liên hoa nhất vãng sinh,
Tòng tư quyết định vô sinh tử.

Kê minh Sửu,
Tráng thịnh nga nhiên tức suy hủ,
Mang mang sát hải canh vô thân,
Duy hữu Di Đà độc chiêu hồ.

Bản dịch của Thích Minh Thành

Sáng sớm Dần:
Mặc áo ra cửa chỉnh tâm thần
Chắp tay dâng hương trông Cực Lạc
Ân cần xa lễ Tử kim thân.

Bình minh Mão:
Niệm Phật chẳng nên luận nhiều ít
An trụ chuyên tâm buộc một duyên
Chớ để vọng cảnh làm quấy nhiễu.

Điểm tâm Thìn:
Niệm Phật trước phải dẹp ngã nhân
Nếu đem niệm Phật cậy nhân ngã
Bao giờ mới thành Tịnh độ nhân.

Gần giờ Tỵ:
Tiến tu Tịnh độ phải quyết chí
Như uống cam lộ tự biết ngon
Thôi đừng chê người đạo chẳng đúng.

Đứng bóng Ngọ:
Tưởng niệm Di Đà như mắt thấy
Vô biên nghiệp chướng tự nhiên tiêu
Há lại bảo rằng luống gian khổ!

Buổi trưa Mùi:
Sinh tử mênh mông thật đáng sợ
Chẳng chọn Tây Phương nhanh chóng qua
Trần sa kiếp hải phải chìm đắm.

Xế chiều Thân:
Gấp gấp phải trì Tịnh độ nhân
Khoẻ mạnh nếu không siêng niệm Phật
Một hôm bỗng thành đống bui trần.

Tà dương Dậu:
Biết rõ quang cảnh chẳng thể lâu
Xem xem vô thường liền chợt đến
Chớ để Phật hiệu lìa tâm khẩu

Hoàng hôn Tuất:
Chớ để thân tâm nhiều lầm lỗi
Thập ác tuy nhiên cũng vãng sinh
Sao bằng Thượng phẩm sen nhanh nở!

Đêm về Hợi:
Thân tâm niệm Phật chơn Tam-muội
Thập địa cao nhân còn phải tu
Nên biết không tin ắt mang tội.

Canh khuya Tý:
Sớm sớm niệm Phật thường như thế
Đều nương hoa sen để vãng sinh
Từ đây quyết định không sinh tử.

Gà gáy Sửu:
Tráng kiện bỗng nhiên thành suy lão
Mênh mông biển cả chẳng ai thân
Chỉ có Di Đà riêng vẫy gọi.
Nguồn: Niệm Phật cảnh, Đại sư Thiện Đạo, NXB Tôn giáo, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiện Đạo đại sư » Tu Tây phương thập nhị thời