08/05/2021 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn chưởng ấn La Mai Tống Đức Viên
挽掌印羅梅宋德袁

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2016 08:09

 

Nguyên tác

嵐瘴久於邊京邸重逢初再稔,
清貧兼以病柴扉一訪即千秋。

Phiên âm

Lam chướng cửu ư biên Kinh để trùng phùng sơ tái nẫm,
Thanh bần kiêm dĩ bệnh sài phi nhất phỏng tức thiên thu.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Lam chướng lâu ngoài biên, Kinh khuyết gặp nhau vừa mấy độ
Thanh bần thêm lắm bệnh, cửa sài thăm bạn hoá nghìn thu
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Vãn chưởng ấn La Mai Tống Đức Viên