21/10/2021 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng chư công “Đăng Từ Ân tự tháp”
同諸公登慈恩寺塔

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 03:13

 

Nguyên tác

高標跨蒼天,
烈風無時休。
自非曠士懷,
登茲翻百憂。
方知象教力,
足可追冥搜。
仰穿龍蛇窟,
始出枝撐幽。
七星在北戶,
河漢聲西流。
羲和鞭白日,
少昊行清秋。
秦山忽破碎,
涇渭不可求。
俯視但一氣,
焉能辨皇州。
回首叫虞舜,
蒼梧雲正愁。
惜哉瑤池飲,
日宴崑崙丘。
黃鵠去不息,
哀鳴何所投。
君看隨陽雁,
各有稻粱謀。

Phiên âm

Cao tiêu khoá thương thiên,
Liệt phong vô thì hưu.
Tự phi khoáng sĩ hoài,
Đăng tư phiên bách ưu.
Phương tri tượng giáo lực,
Túc khả truy minh sưu.
Ngưỡng xuyên long xà quật,
Thuỷ xuất chi sanh u.
Thất tinh tại bắc hộ,
Hà Hán thanh tây lưu.
Hy Hoà[1] tiên bạch nhật,
Thiếu Hạo[2] hành thanh thu.
Tần sơn hốt phá toái,
Kinh, Vị[3] bất khả cầu.
Phủ thị đãn nhất khí,
Yên năng biện Hoàng Châu.
Hồi thủ khiếu Ngu Thuấn,
Thương Ngô vân chính sầu.
Tích tai Dao Trì ẩm,
Nhật yến Côn Lôn khâu[4].
Hoàng hộc khứ bất tức,
Ai minh hà sở đầu.
Quân khán: tuỳ dương nhạn,
Các hữu đạo lương mưu.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Cột cao vút trời xanh
Gió mạnh không hề ngơi
Mình đâu lòng siêu thế
Lên đây lo rối bời
Mới hay sức tượng giáo
Đủ mò sâu lòng người
Ngửa luồn hang rồng rắn
Mới ra cột chống ngoài
Thất tinh cửa bắc sáng
Ngân Hà phía tây xuôi
Thiếu Hiệu làm thu tiết
Hy Hoà đánh mặt trời
Non Tần vào bỗng đổ nát
Kinh, Vị khó rạch ròi
Cúi nhìn chỉ mù mịt
Hoàng Châu đâu là nơi
Quay đầu gọi Ngu Thuấn
Thương Ngô mây sầu trôi
Tiếc Dao Trì đang tiệc
Côn Lôn nắng tắt rồi
Diệc vàng đi chẳng nghỉ
Về đâu, kêu bi ai?
Kìa: bầy nhạn theo đóm
Chỉ cốt ăn tàn thôi
Bài này được viết năm 752, khi Đỗ Phủ cùng Cao Thích, Sầm Tham, Tiết Cứ, Trừ Quang Hy lên tháp của chùa Từ Ân ở đông nam Trường An.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ (tr. 57), NXB Văn Học, 1962
[1] Theo thần thoại xưa, là người đánh xe cho thần mặt trời.
[2] Thần cai quản mùa thu.
[3] Hai sông thường được dùng để so sánh sự trong, đục phân biệt.
[4] Lên án việc Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi tiệc tùng thâu đêm nơi suối Ôn Tuyền trên núi Ly Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đồng chư công “Đăng Từ Ân tự tháp”