29/09/2022 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than vua Thành Thái

Tác giả: Sương Nguyệt Anh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/01/2008 06:54

 

Nghìn thu may gặp hội minh lang (lương)[1],
Thiên hạ ngày nay trí mở mang.
Tấc đất ngọn rau tràn dưới mắt,
Đai cơm bầu rượu chật ven đàng (đường).
Vui lòng thánh đế nơi xe ngựa,
Xót dạ thần dân chốn lửa than.
Nước mắt cô cùng[2] trời đất biết,
Biển dâu một cuộc thấy mà thương.
Bài thơ làm lúc vua Thành Thái bị lưu đày sang châu Phi (có sách nói làm khi vua Thành Thái ngự giá vào Nam).

Nguồn:
1. Văn học Việt nam miền đất mới, NXB Văn học, 2007
2. Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), tập V, quyển 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1987
3. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
4. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
[1] Minh quân lương tướng, vua sáng suốt, tướng giỏi.
[2] Cô đơn cùng cực. Có bản chép là “cơ cùng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sương Nguyệt Anh » Than vua Thành Thái