01/12/2021 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Tây đô tác
鷓鴣天-西都作

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 14:23

 

Nguyên tác

我是清都山水郎,
天教浪漫疏狂。
曾批給露支風敕,
累奏留雲借月章。

詩萬首,
酒千觴,
幾曾著眼看侯王。
玉樓金闕慵歸去,
且插梅花醉洛陽。

Phiên âm

Ngã thị thanh đô sơn thuỷ lang,
Thiên giao lãng mạn sơ cuồng.
Tằng phê cấp lộ chi phong sắc,
Luỵ tấu lưu vân tá nguyệt chương.

Thi vạn thủ,
Tửu thiên thương,
Kỷ tằng trước nhãn khán hầu vương.
Ngọc lâu kim khuyết dung quy khứ,
Thả tháp mai hoa tuý Lạc Dương.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ta vốn thanh đô sơn thuỷ lang
Trời sinh lãng mạn ngông cuồng
Từng phê sắc cấp chi sương gió
Hằng tấu chương, lưu mượn mây trăng

Thơ vạn thủ
Rượu ngàn chung
Mấy khi ngó mắt tới hầu vương
Điện ngọc lầu vàng lười lui tới
Say dắt hoa mai dạo Lạc Dương
Tây đô tức Lạc Dương.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Giá cô thiên - Tây đô tác