25/01/2022 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự triều bái khánh lưỡng tôn cung ứng chế
奉和御朝拜慶兩尊宮應制

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/11/2014 12:53

 

Nguyên tác

天門翹望慶春回,
朵朵紅雲萬軸排。
南服一人端寶祚,
西池雙壽盎霞杯。
知年喜頌黃裳吉,
瞻歲祥徵碧藕開。
恭紀綸言欽聖德,
漢文仁孝有由來。

Phiên âm

Thiên môn[1] kiều vọng khánh xuân hồi,
Ðoá đoá hồng vân vận trục bài.
Nam phục nhất nhân đoan bảo tộ,
Tây trì song thọ[2] áng hà bôi.
Tri niên hỷ tụng hoàng thường[3] cát,
Chiêm tuế tường trưng bích ngẫu khai.
Cung kỷ luân ngôn khâm[4] thánh đức,
Hán Văn[5] nhân hiếu hữu do lai.

Dịch nghĩa

Ðón mừng xuân về ngóng nhìn cửa trời
Từng lớp mây hồng giăng mắc
Một người mặc áo dân Nam ngự trên bệ rồng
Hai người tuổi thọ nâng chén bên ao phía tây lúc trời chiều
Xem năm mừng được áo vàng tốt
Coi tuổi có điềm lành ngó sen xanh nở
Cung kính lắng nghe lời vua dạy bảo
Hán Văn Ðế nhân hiếu cũng có căn nguyên

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mừng xuân vọng ngóng cửa hoàng cung
Lớp lớp mây giăng đoá đoá hồng
Hoàng đế vững ngồi trên ngai ngự
Hai bà nâng chén dưới chiều buông
Áo vàng xem được năm lành đến
Sen biếc coi điềm tuổi tốt mong
Cung kính lắng nghe lời dạy bảo
Hán Văn mới có hiếu nhân lòng
Lời tự: "Binh bộ ty Viên ngoại lang" 兵部司員外郎 (Làm trong thời kỳ làm Ngoại lang ở Ty bộ binh).

Lưỡng tôn cung chỉ bà mẹ vua Khải Ðịnh và bà Từ Cung vợ vua Khải Ðịnh. Vào thời điểm này Bảo Ðại còn nhỏ chưa vợ. Do đó một trong hai bà này không phải là Hoàng hậu Nam Phương.

[1] Cửa nhà trời, hoàng cung, chỗ vua ở. Xem [ÐP] tr. 326. Ở đây chỉ cửa Ngọ môn của hoàng thành Huế.
[2] Chỉ hai bà Hoàng mẹ và vợ vua Khải Ðịnh.
[3] Áo vàng, chỉ điềm lành.
[4] Do chữ "Luân khâm" 綸欽, lời vua ban.
[5] Tức vua Hán Văn Ðế 漢文帝, con của Hán Cao Tổ Lưu Bang 漢高祖劉邦 nổi tiếng có lòng nhân hiếu. Câu này ý nói do công dạy dỗ của hai bà mà nhà vua mới thành vua hiền, nhân từ và hiếu thảo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Phụng hoạ ngự triều bái khánh lưỡng tôn cung ứng chế