08/12/2021 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm Phật ngâm
念佛吟

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2017 16:24

 

Nguyên tác

餘年七十一,
不復事吟哦。
看經費眼力,
作福畏奔波。
何以度心眼,
一聲阿彌陀。
行也阿彌陀,
坐也阿彌陀。
縱饒忙似箭,
不離阿彌陀。
達人應笑我,
多卻阿彌陀。
達也作麼生,
不達又如何?
普勸法界眾,
同念阿彌陀。

Phiên âm

Dư niên thất thập nhất,
Bất phục sự ngâm nga.
Khán kinh phí nhãn lực,
Tác phúc uý bôn ba.
Hà dĩ độ tâm nhãn,
Nhất thanh A Di Đà.
Hành dã A Di Đà,
Toạ dã A Di Đà.
Tung nhiêu mang tự tiễn,
Bất ly A Di Đà.
Đạt nhân ưng tiếu ngã,
Đa khước A Di Đà.
Đạt dã tác ma sinh,
Bất đạt hựu như hà?
Phổ khuyến pháp giới chúng,
Đồng niệm A Di Đà.

Bản dịch của (Không rõ)

Tuổi ta bảy mươi mốt,
Thơ phú nghĩ ngâm nga.
Xem kinh: mau mỏi mắt,
Làm phước: sợ đi xa.
Lấy gì độ tâm ta?
Một tiếng A Di Đà.
Đi niệm A Di Đà,
Ngồi niệm A Di Đà.
Dầu gấp như tên bắn,
Cũng không rời Di Đà.
Người giỏi lại cười ta:
Sao lắm A Di Đà?
Giỏi thì làm gì ta?
Không giỏi lại sao cà?
Xin khuyên pháp giới chúng,
Đồng niệm A Di Đà.
Muốn thoát luân hồi khổ:
Phải niệm A Di Đà.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Niệm Phật ngâm