05/12/2022 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ thập ngũ tự thuật bài 2

Tác giả: Nguyễn Đỉnh Ngọc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2021 14:12

 

Chân đi còn khoẻ, mắt chưa mờ,
Thanh phúc trời cho nghĩ quá thừa.
Tơ trúc thú còn e tụi trẻ;
Gió trăng nợ chửa xóng làng thơ.
Vin then quả đất theo trời chuyển,
Khép cánh cung mây hẹn phật chờ.
Đã gác chân ra ngoài cuộc đứng,
Còn toan theo đuổi với ai giờ?
Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỉnh Ngọc » Ngũ thập ngũ tự thuật bài 2