15/08/2022 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 047
山居百詠其四十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:40

 

Nguyên tác

山居遙窈自無塵,
不假修持見本真。
真佛何曾離左右,
今人便是舊時人。

Phiên âm

Sơn cư dao yểu tự vô trần,
Bất giả tu trì kiến bản chân.
Chân phật hà tằng ly tả hữu,
Kim nhân tiện thị cựu thì nhân.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi diệu vợi bụi không vương,
Chẳng đợi tu trì thấy bản chân,
Phật thật đâu từng rời gang tấc,
Người nay chính thật cựu thời nhân.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 047