05/02/2023 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tái đáo Sài Sơn ngẫu vịnh

Tác giả: Nguyễn Văn Đào - 阮文桃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2020 23:22

 

Chúa xuân đưa khách dạo chùa Thầy,
Mừng khách năm xưa lại tới đây;
Hang Thánh biết đâu còn vết hoá,
Chợ Giời vẫn họp đến hôm nay;
Giang sơn chất gánh nâng càng nhẹ,
Phong nguyệt lưng hồ nhắp chửa say;
Ướm hỏi non xanh trông bạn cũ,
Rằng quen hay đã lạ nhau ngay.
Sài Sơn gọi nôm là chùa Thầy ở về phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Trên đỉnh núi có chỗ gọi là chợ Giời, lại có hang Thánh Hoá là chỗ đức thánh Từ Đạo Hạnh hoá thân.

Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đào » Xuân nhật tái đáo Sài Sơn ngẫu vịnh