24/05/2024 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ tứ hội
第四會

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Phú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:16

 

Chữ Nôm

信娂
免谷蔑峼
時耒每惑
轉三毒買證三身
斷六根年除六賊
尋唐換骨㐱舍能服藥煉丹
坙法真空分之另櫀聲執色
別真如信般若,渚群尋佛祖西東
證實相年無為,儍辱坙經禪南北
娂三藏教,乙學隊禪苑清規
嘥五分香,莊損典栴檀詹蔔
積仁義修道德,埃處尼莊釋迦
倿戒行斷慳貪,㐱實意羅彌勒

Phiên âm

Tin xem,
Miễn cốc một lòng;
Thời rồi mọi hoặc.
Chuyển tam độc mới chứng tam thân;
Đoạn lục căn nên trừ lục tặc.
Tìm đường hoán cốt, chỉn xá năng phục dược luyện đan;
Hỏi pháp chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc.
Biết chân như, tin bát nhã, chớ còn tìm Phật Tổ tây đông;
Chứng thực tướng, nên vô vi, nào nhọc hỏi kinh Thiền nam bắc.
Xem Tam Tạng giáo, ắt học đòi Thiền uyển thanh quy;
Đốt ngũ phần hương, chẳng tổn đến chiên đàn chiêm bặc.
Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng Thích Ca;
Cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉn thực ấy là Di Lặc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Đệ tứ hội