07/08/2020 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:30

 

Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần,
Xe rồi sợi đứt, con cá lần ra khơi.
Khảo dị:
Tiếc công anh xe sợ nhợ uống cây cần,
Xe rồi sợ nhợ, con cá lần ra khơi.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn cây cần