03/07/2022 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoa
詠花

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2008 08:37

 

Nguyên tác

枝葉自南北,
花萼難弟兄。
借問所自出,
本是同根生。

Phiên âm

Chỉ diệp tự nam bắc,
Hoa ngạc nan đệ huynh.
Tá vấn sở tự xuất?
Bản thị đồng căn sinh[1].

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cành lá toả nam, bắc,
Hoa, đài ai anh em?
Thử hỏi từ đâu mọc?
Cùng một gốc trồi lên.
1840

Nguồn: Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007
[1] Đây là câu thơ cuối trong bài Thất bộ thi (Thơ bảy bước) của Tào Thực đời Tam Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Vịnh hoa