23/03/2023 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lư tư hộ
贈劉司戶

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 02:40

 

Nguyên tác

江風吹浪動雲根,
重碇危檣白日昏。
已斷燕鴻初起勢,
更驚騷客後歸魂。
漢廷急詔誰先入,
楚路高歌自欲翻。
萬里相逢歡復泣,
鳳巢西隔九重門。

Phiên âm

Giang phong xuy lãng động vân căn,
Trọng đính nguy tường bạch nhật hôn.
Dĩ đoạn yên hồng sơ khởi thế,
Canh kinh tao khách[1] hậu quy hồn[2].
Hán đình cấp chiếu thuỳ tiên nhập[3],
Sở lộ cao ca tự dục phiên[4].
Vạn lý tương phùng hoan phục khấp,
Phượng sào tây cách cửu trùng môn.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Gió ngàn bạt sóng động chân mây
Chiều tối neo thuyền, bóng lắt lay
Đã dứt đường bay hồng nhạn ấy
Làm kinh nẻo lại khách thơ này
Hán triều cấp triệu, ai vào trước?
Sở lộ cuồng ca, ý muốn xoay
Vạn lý tương phùng vui lại khóc
Phụng sào ngăn cách cửu trùng tây
Bài này tác giả làm vào khoảng đầu niên hiệu Hội Xương (841).

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Chỉ nhà thơ. Khuất Nguyên làm thơ "Ly tao", về sau những người làm thơ đều được gọi là tao nhân.
[2] Tống Ngọc làm bài chiêu hồn cho Khuất Nguyên có câu: "Hồn hề quy lai". Ở đây có ý chỉ Lưu Phần.
[3] Sách "Hán Thư", "Giả Nghị truyện" chép: Nghị bị biếm, bất đắc chí,... sau vài năm, Văn Đế nhớ Nghị, cho vời, bèn vào diện kiến.
[4] Sách "Luận ngữ" chép: Cuồng sĩ nước Sở là Tiếp Dư 接舆 đi ngang qua Khổng Tử hát rằng: "Phụng ơi, phụng ơi, sao đức lại suy?"
[] Chỉ nơi vua ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tặng Lư tư hộ