30/05/2024 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ tư huân
杜司勛

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 11:19

 

Nguyên tác

高樓風雨感斯文,
短翼差池不及群。
刻意傷春與傷別,
人間惟有杜司勛。

Phiên âm

Cao lâu phong vũ cảm tư văn,
Đoản dực sai trì bất cập quần.
Khắc ý thương xuân dữ thương biệt,
Nhân gian duy hữu Đỗ tư huân.

Dịch nghĩa

Ngưỡng mộ thơ ông như toà lầu cao trong mưa gió,
Tôi cánh ngắn không bằng nên không bay lên làm bầu bạn được.
Gọt giũa ý để thương cảm cảnh xuân và sầu ly biệt,
Trong cõi người này chỉ có quan tư huân họ Đỗ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông như cánh chim bằng cao cả
Tôi cánh hèn nên chả kịp ông
Thương ly biệt, tả xuân hồng
Quan tư huân Đỗ quả không ai bằng
Đỗ tư huân tức Đỗ Mục (803-853), có lúc giữ chức tư huân viên ngoại lang. Lý Thương Ẩn kém ông 10 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đỗ tư huân