06/12/2022 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Từ Quang tự hoà thượng ngẫu ngâm tương thị nguyên vận
和慈光寺和尚偶吟相示原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 08/07/2009 03:51

 

Nguyên tác

髙枕禪關自在春,
心為佛子骨仙人。
佯名小隱塵無累,
如畫新詩筆有神。
六祖談經朝暮處,
王孫問字往來頻。
與君同作空門友,
石上精魂豈宿因。

Phiên âm

Cao chẩm thiền quan tự tại xuân,
Tâm vi Phật tử cốt tiên nhân.
Dương danh tiểu ẩn trần vô luỵ,
Như hoạ tân thi[1] bút hữu thần.
Lục tổ[2] đàm kinh triêu mộ xứ,
Vương tôn vấn tự vãng lai tần.
Dữ quân đồng tác không môn hữu,
Thạch thượng tinh hồn khởi túc nhân.

Dịch nghĩa

Ở nơi cửa chùa yên lòng ôm gối ngủ, lòng thật tự tại
Tâm là Phật tử mà cốt là tiên rồng
Giả danh ở ẩn, lòng không vướng luỵ trần
Thơ làm hay như tranh hoạ, bút vẽ như có thần
Sớm chiều nơi đây là nơi đàm luận kinh kệ của Lục tổ
Vương tôn thường hay đến để học hỏi
Cùng làm bạn với sư ông nơi cảnh chùa
Linh hồn trên đá há chẳng phải là duyên kiếp trước

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thanh thản thiền môn tự tại lòng
Tâm là Phật tử cốt tiên rồng
Dấu tên ẩn dật lòng không lụy
Như họa đề thơ bút thần thông
Sớm tối kệ kinh đây Lục tổ
Tới lui đàm đạo có vương ông
Với người cửa Phật cùng làm bạn
Tên khắc trên bia duyên phải không
Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)
[1] Thơ hay như tranh đẹp. Tô Ðông Pha khen Vương Duy rằng “Thi trung hữu hoạ, hoạ trung hữu thi” 詩中有畫畫中有詩 (Trong thơ có hoạ, trong hoạ có thơ).
[2] Tức Tuệ Năng 慧能, một cao tăng đời Đường, tổ sư thứ 6 của phái Thiền tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Từ Quang tự hoà thượng ngẫu ngâm tương thị nguyên vận