22/09/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỵ khởi thư hoài
睡起書懷

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2013 15:48

 

Nguyên tác

涼風吹雨忽天涯,
驚起蓬窗日影斜。
江海浮舟猶作客,
關山有夢即還家。
孤雲渺渺聞初雁,
環障蕭蕭厭暮笳。
葉裏有書隨短褐,
也應排悶看年華。

Phiên âm

Lương phong xuy vũ hốt thiên nhai,
Kinh khởi bồng song nhật ảnh tà.
Giang hải phù chu do tác khách,
Quan sơn hữu mộng tức hoàn gia.
Cô vân diểu diểu văn sơ nhạn,
Hoàn chướng tiêu tiêu yếm mộ già.
Diệp lý hữu thư tuỳ đoản hạt,
Dã ưng bài muộn khán niên hoa.

Bản dịch của Đông Xuyên

Dặm thẳm trời mưa gió lạnh qua,
Song thuyền choàng dậy, bóng ô tà.
Ấy thân hồ hải tuy là khách,
Chợp mắt quan sơn, tức tới nhà!
Réo rắt kèn chiều nghe bót gác,
Tịt mù nhạn sớm ngóng mây xa...
Kè kè áo cộc đeo hòm sách,
Xua cái buồn đi... vui tuổi già!!
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Thuỵ khởi thư hoài