09/02/2023 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lưu Phần
哭劉蕡

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 13:02

 

Nguyên tác

上帝深宮閉九閽,
巫咸不下問銜冤。
廣陵別後春濤隔,
湓浦書來秋雨翻。
只有安仁能作誄,
何曾宋玉解招魂。
平生風義兼師友,
不敢同君哭寢門。

Phiên âm

Thượng đế thâm cung bế cửu hôn,
Vu Hàm bất hạ vấn hàm oan.
Quảng Lăng biệt hậu xuân đào cách,
Bồn Phố thư lai thu vũ phiên.
Chỉ hữu An Nhân năng tác luỵ,
Hà tằng Tống Ngọc giải chiêu hồn.
Bình sinh phong nghĩa kiêm sư hữu,
Bất cảm đồng quân khốc tẩm môn.

Dịch nghĩa

Thượng đế ở sâu trong cung, chín lần cửa đóng,
Sao Vu Hàm không xuống giải nỗi oan.
Từ khi chia tay ở Quảng Lăng sông nước mùa xuân,
Nay nơi bến sông Bồn mưa thu lất phất, nhận được thư báo.
An Nhân chỉ biết làm điếu văn hay,
Tống Ngọc còn làm được thơ giải oan chiêu hồn.
Tình nghĩa khi còn sống ông vừa là thày vừa là bạn ta,
Không dám cùng người ta khóc trước trước linh cữu.

Bản dịch của Trần Trọng San

Thượng đế cao xa thích cửa son
Vu Hàm chẳng xuống hỏi người oan
Quảng Lăng sóng cách xuân ly biệt
Bồn Khẩu tin về mưa rỏ tuôn
Riêng có An Nhân hay viết lỗi
Đâu từng Tống Ngọc biết chiêu hồn
Bình sinh ơn nghĩa thầy gồm bạn
Chảng dám như ai khóc tẩm môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Khốc Lưu Phần