05/12/2022 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 3
喜聞盜賊蕃寇總退口號其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2014 14:57

 

Nguyên tác

崆峒西極過昆侖,
駝馬由來擁國門。
逆氣數年吹路斷,
蕃人聞道漸星奔。

Phiên âm

Không Động[1] tây cực quá Côn Luân[2],
Đà mã do lai ủng quốc môn.
Nghịch khí sổ niên xuy lộ đoạn,
Phiên nhân văn đạo tiệm tinh bôn.

Dịch nghĩa

Không Động ở cực tây, còn qua cả núi Côn Luân,
Vì sao mà những người cưỡi lạc đà và ngựa đã chiếm cửa ải này.
Không khí trái ngược đã thổi nhiều năm trên đoạn đường bị cắt đứt này,
Nay nghe nói người người đã cao chạy xa bay.

Bản dịch của Phan Ngọc

Không Động tây tới Côn Luân xa,
Bấy nay thành luỹ lạc đà chiếm luôn.
Mấy năm tròn đường đi giặc chặn,
Nay Thổ Phồn lẩn trốn, có tin về.
(Năm 768)

[1] Tên núi và cửa ải mang tên núi này, nay thuộc tỉnh Cam Túc.
[2] Tên núi, nay ở phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 3