09/12/2021 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo ý ký Thôi thị lang
道意寄崔侍郎

Tác giả: Lý Quý Lan - 李季蘭

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 16:39

 

Nguyên tác

莫漫戀浮名,
應須薄宦情。
百年齊旦暮,
前事盡虛盈。
愁鬢行看白,
童顏學未成。
無過天竺國,
依止古先生。

Phiên âm

Mạc mạn luyến phù danh,
Ưng tu bạc hoạn tình.
Bách niên tề đán mộ,
Tiền sự tận hư doanh.
Sầu mấn hành khan bạch,
Đồng nhan học vị thành.
Vô qua Thiên Trúc quốc[1],
Y chỉ Cổ tiên sinh[2].

Dịch nghĩa

Đừng ham danh hão,
Phải coi nhẹ công danh.
Một trăm năm ngắn tựa sáng tới chiều,
Việc trước chỉ là hư ảo.
Buồn thấy tóc mai bạc,
Vì thuật cải lão hoàn đồng tu chưa chứng.
Tiếc không qua được nước Thiên Trúc,
Học theo bậc thầy xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn thoát trần đứng ham danh hão
Phải lánh xa hư ảo công danh
Trăm năm rút ngắn rất nhanh
Dẫu bao sự nghiệp cũng thành khói mây
Buồn vì thấy tóc mai bạc trắng
Thuật hoàn đồng chưa đặng học xong
Không qua Thiên Trúc mất công
Chỉ y thày cũ theo dòng đạo xưa
Thôi thị lang tức Thôi Hoán, giữ chức thị lang bộ lại.

[1] Tức Ấn Độ ngày nay, xưa đức Phật Tổ sinh ra và thành đạo ở đây.
[2] Ở đây chỉ Phật. Có bản chép là "Cố tiên sinh" 故先生.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quý Lan » Đạo ý ký Thôi thị lang