03/04/2023 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Lô Tao
吊盧騷

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2008 10:42

 

Nguyên tác

脫帽懷鉛出,
先生蓋代窮。
頭顱行萬里,
失計造兒童。

Phiên âm

Thoát mạo hoài duyên xuất,
Tiên sinh cái đại cùng.
Đầu lô hành vạn lý,
Thất kế tạo nhi đồng.

Bản dịch của Phan Văn Các

Bỏ mũ, mang bút ra
Tiên sinh nghèo xác xơ
Đầu lâu đi muôn dặm
Thất sách dạy trẻ thơ
1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Điếu Lô Tao