16/06/2021 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi
破陣子-為陳同甫賦壯詞以寄之

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2007 13:06

 

Nguyên tác

醉裡挑燈看劍,
夢回吹角連營。
八百里分麾下炙,
五十絃翻塞外聲,
沙場秋點兵。

馬作的盧飛快,
弓如霹靂弦驚。
了卻君王天下事,
贏得生前身後名,
可憐白髮生。

Phiên âm

Tuý lý khiêu đăng khán kiếm,
Mộng hồi xuy giốc liên doanh.
Bát bách lý phân huy hạ chá,
Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh,
Sa trường thu điểm binh.

Mã tác Đích Lư[1] phi khoái,
Cung như tích lịch huyền kinh.
Liễu khước quân vương thiên hạ sự,
Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh,
Khả liên bạch phát sinh!

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Say khướt khêu đèn ngắm kiếm
Mộng về còi rúc liên thanh
Tiệc khao phân bố đều tướng sĩ
Khúc quân ca bi tráng cử hành
Sa trường thu điểm binh

Ngựa tựa Đích Lư lao vút
Cung như sấm sét đùng đoành
Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn
Để ngàn thu chói lọi thanh danh
- Tiếc thay! Tóc trắng nhanh!
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
[1] Tên con ngựa quý của Lưu Bị thời Tam Quốc, còn viết là 的顱 hoặc 馰顱.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi