18/10/2021 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Thanh động
三清洞

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 08:40

 

Nguyên tác

控帶七泉聯上嶅,
石為疆界水為濠。
地分南北金湯險,
天設神仙洞府高。
帝所清都纔咫尺,
仙池禹穴四周遭。
處邊軍際因登覽,
偏佐輕行總握刀。

Phiên âm

Khống đới Thất Tuyền liên Thượng Ngao,
Thạch vi cương giới thuỷ vi hào.
Địa phân nam bắc kim thang hiểm,
Thiên thiết thần tiên động phủ cao.
Đế Sở Thanh Đô tài chỉ xích,
Tiên Trì Vũ Huyệt tứ chu tao.
Xử biên quân tế nhân đăng lãm,
Thiên tá khinh hành tổng ác đao.

Dịch nghĩa

Khống chế cả Thất Tuyền cùng Thượng Ngao,
Đá làm bờ cõi, nước làm hào sâu.
Đất chia giới hạn nam bắc, hiểm trở như thành bằng sắt; hào nước sôi,
Trời đặt ra nơi động phủ thần tiên, cao chênh vênh.
Đế Sở và Thanh Đô chỉ cách gang tấc,
Ao Tiên, Huyệt Vũ vây quanh bốn phía.
Nhân khi đóng quân biên giới, lên xem cảnh động,
Ý muốn đi nhẹ nhưng vẫn phải cầm đao.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Trấn cả Thất Tuyền với Thượng Ngao
Bao quanh núi đá nước đầy hào
Bắc Nam phân rõ hào thành hiểm
Trời đất phơi bày hang động cao
Đế Sở, Thanh Đô ngay trước mắt
Ao Tiên, Huyệt Vũ bốn bề bao
Đóng quân biên giới lên thăm động
Muốn nhẹ chân đi vai vác đao
Nguồn:
1. 300 bài thơ luật Đường họ Phạm, NXB Văn học, 2012
2. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Tam Thanh động