23/10/2021 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành thứ Diêm Đình huyện liêu đề tứ vận giản Nghiêm Toại Châu, Bồng Châu lưỡng sứ quân tư nghị chư côn quý
行次鹽亭縣聊題四韻奉簡嚴遂州蓬州兩使君諮議諸昆季

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 21:52

 

Nguyên tác

馬首見鹽亭,
高山擁縣青。
雲溪花淡淡,
春郭水泠泠。
全蜀多名士,
嚴家聚德星。
長歌意無極,
好為老夫聽。

Phiên âm

Mã đầu kiến Diêm Đình,
Cao sơn ủng huyện thanh.
Vân khê hoa đạm đạm,
Xuân quách thuỷ linh linh.
Toàn Thục đa danh sĩ,
Nghiêm gia tụ đức tinh.
Trường ca ý vô cực,
Hảo vị lão phu thinh.

Dịch nghĩa

Đầu ngựa thấy huyện Diêm Đình,
Núi cao xanh vây quanh cả huyện.
Mây nơi suối, hoa nhàn nhạt,
Vùng ngoại ô vào mùa xuân, nước róc rách.
Vùng Thục lắm người tài,
Nhà họ Nghiêm các sao quý quy tụ.
Ý vô cùng cận trong bài trường ca,
Rất được ông già lắng nghe.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đầu ngựa thấy Diêm Đình,
Quanh huyện núi cao xanh.
Mây khe hoa nhàn nhạt,
Vùng xuân nước long lanh.
Người giỏi lắm, đất Thục,
Sao sáng nhiều, nhà anh.
Vì lão già, hãy lắng,
Hát hoài chẳng hết tình.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hành thứ Diêm Đình huyện liêu đề tứ vận giản Nghiêm Toại Châu, Bồng Châu lưỡng sứ quân tư nghị chư côn quý