18/05/2022 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn chính sứ Lê Tuấn đại nhân
餞正使黎峻大人

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 14:52

 

Nguyên tác

帝隆邦好揀賢卿,
特釋藩幢擁使旌。
秋霽榆關鴻翮健,
雪消梅驛駱蹄輕。
北南宇宙雙眸闊,
夷險溪山一念平。
華習邊情詢度遍,
歸鞭指日對承明。

Phiên âm

Đế long bang hảo giản hiền khanh,
Đặc thích phiên tràng ủng sứ tinh.
Thu tễ du quan hồng cách kiện,
Tuyết tiêu mai dịch lạc đề khinh.
Bắc nam vũ trụ song mâu khoát,
Di hiểm khê sơn nhất niệm bình.
Hoa tập biên tình tuân độ biến,
Quy tiên chỉ nhật đối thừa minh.

Dịch nghĩa

Vua coi trọng việc bang giao nên chọn bậc quan giỏi
Cờ nơi phiên trấn tung bay theo lá cờ sứ
Mùa thu trong sáng, nơi quan ải cánh hồng đang khoẻ
Khi tuyết tan, nơi trạm mai nhẹ vó ngựa phi
Hai con mắt rộng mở nhìn thấy vũ trụ từ nam đến bắc
Trong ý nghĩ đều xem núi cao khe sâu là bằng phẳng
Tình hình nơi biên khổn và phong tục đất Trung Hoa đã hỏi han khắp
Ngày quay ngựa về thưa với bậc minh quân

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Bang giao vua cậy bậc hiền khanh
Phiên trấn tung bay ngọn sứ tinh
Quan ải, thu sang hồng lượn khoẻ
Trạm mai tuyết điểm ngựa phi nhanh
Bắc nam vũ trụ tầm nhìn rộng
Khe núi gập ghềnh bụng dạ thanh
Phong tục gần xa thăm hỏi khắp
Ngày về hẹn buổi tấu vua minh
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn chính sứ Lê Tuấn đại nhân