03/12/2021 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành kỳ 3
偶城其三

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2020 22:59

 

Nguyên tác

素月無端闞綠池,
熏風何事入羅幃。
人情反覆豆然豆,
世事巡還棋打棋。
把盞持鰲便定矣,
磨空麗漢將何之。
乃翁懶散真無事,
應向江亭上釣磯。

Phiên âm

Tố nguyệt vô đoan khám lục trì,
Huân phong hà sự nhập la vi.
Nhân tình phản phúc đậu nhiên đậu[1],
Thế sự tuần hoàn kỳ đả kỳ.
Bả trản trì ngao tiện định hỹ,
Ma không lệ Hán[2] tương hà chi.
Nãi ông lãn tản chân vô sự,
Ưng hướng giang đình thướng điếu ky.

Dịch nghĩa

Trăng sáng vô cớ nhòm xuống ao xanh,
Gió mát từ đâu lọt vào màn là.
Tình người tráo trở, củi đậu đun hạt đậu,
Sư đời tuần hoàn, con cờ lại đánh con cờ.
Cứ nâng chén cầm rùa biển, chí đã quyết như thế,
Níu tầng không, nương sông Ngân để làm gì?
Ông lão này lười nhác, thật vô tích sự,
Hãy nên ra hòn đá câu ở đình bên sông.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cớ sao trăng sáng ngó ao xanh,
Gió mát từ đâu đến lọt màn.
Đậu đốt đậu: tình người tráo trở,
Cờ ăn cờ: thế sự tuần hoàn.
Níu không tựa Hán làm chi thế?
Nâng chén cầm rùa, đã quyết tâm!
Lười nhác, lão này vô tích sự,
Bến đình tìm đá hãy buông cần!
Rút từ Yên Đổ tam nguyên thi tập.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Từ bài thơ Thất bộ thi của Tào Thực.
[2] Hán: sông Hán, tức Ngân Hà. Cả câu ý nói những hoài bão lớn (níu tầng không, tựa sông Ngân) không thể thực hiện được, sao còn cứ ôm ấp mãi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ngẫu thành kỳ 3