16/08/2020 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 12:51

 

Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
Tay dìu dắt cha già
Gặp mặt đây nước mắt nhỏ sa
Thò tay trong túi bà ba
Lấy cái khăn mu soa anh chặm
Đạo vợ chồng ngàn dặm không quên
Khảo dị:
Đầu thì công chúa
Vai mang cốt mẹ
Tay dác cha già
Gặp mặt em nước mắt nhỏ ra
Anh lấy vạt áo dà anh chặm
Điêu cang thường ngàn dặm chẳng quên

(Áo dà: Áo nhuộm vỏ cáy dà, có màu vàng)
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ