21/09/2023 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 3 - Tự trào
和同撫院堂美潭叫三侶先生乞回養痾留柬原韻其三-自嘲

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 08:18

 

Nguyên tác

那得窮愁不自嗟,
猿哀鶴怨且如何。
馳驅絕塞無良馬,
瀟灑江城有敝車。
貶己裁詩難定草,
希人製錦未成花。
亦甘短拙憑天賦,
談笑春風夏雨過。

Phiên âm

Na đắc cùng sầu bất tự ta,
Viên ai hạc oán thả như hà.
Trì khu tuyệt tái[1] vô lương mã,
Tiêu sái giang thành hữu tệ xa.
Biếm kỷ tài thi nan định thảo,
Hy nhân chế cẩm vị thành hoa.
Diệc cam đoản chước bằng thiên phú,
Ðàm tiếu xuân phong hạ vũ qua.

Dịch nghĩa

Sầu hoài nhưng không than thở
Cảnh vượn buồn hạc oán đã ra sao rồi
Muốn đi thăm ông nơi xa xôi nhưng thiếu ngựa tốt
Tiêu dao bên sông nước thành quách với cỗ xe hư
Chê mình gọt dũa nhưng thơ làm chưa thành
Bắt chước người dệt gấm nhưng chưa thành hoa
Cũng cam lòng với cái vụng trời cho
Gió xuân qua, mứa hè tới, cứ nói cười

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sầu đong ai chẳng vấn vương lòng
Vượn hú chim kêu có đợi trông
Mong viếng ải xa chờ vó ngựa
Chơi vui cảnh đẹp vắng mình ông
Chê mình thơ dệt chưa ra điệu
Học kẻ đan thêu chửa thành rồng
Tài chẳng có chi đành phải chịu
Gió xuân mưa hạ cứ cười mong
[1] Cửa ải, chỉ nhớ nhung bạn bè. Đây ý chỉ nơi bạn ở. Lấy ý từ chữ "quan tái" 關塞, "cực tái" 極塞, "lâm tái" 林塞, "hắc tái" 黑塞, chỉ nơi rừng núi xa xôi. Bài "Mộng Lý Bạch" 夢李白 của Ðỗ Phủ có những câu:
Khủng phi bình sinh hồn,
Lộ viễn bất khả trắc.
Hồn lai phong lâm thanh,
Hồn phản quan tái hắc.
路遠不可測,
恐非平生魂。
魂來楓林青,
魂返關塞黑。
(Ðường xa nhiều bất trắc,
Sợ đã chẳng còn sống.
Hồn đến rừng phong xanh biếc,
Hồn bay về biên ải xa xôi.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 3 - Tự trào