17/01/2021 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy gửi tin tức cho tôi
Envoyez-moi des nouvelles

Tác giả: Paul Dakeyo

Nước: Cameroon
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2008 10:04

 

Nguyên tác

Envoyez-moi des nouvelles
Des nouvelles de notre terre
Sans Nord sans Sud
Envoyez-moi des nouvelles
De notre terre
De notre terre que je veux prendre
Dans mes bras comme le vent nu
Qui porte mon chant
Aux confins de l'aurore
Envoyez-moi des nouvelles
De notre terre
De notre terre que je veux
Porter parmi les soleils
Parmi les fleurs
Libre comme mon corps
En transe
Libre comme le temps
En friche
Envoyez-moi des nouvelles
De notre terre
De notre terre de diamants
Et de vent

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Hãy gửi tin tức cho tôi
Tin tức về trái đất của chúng ta
Không Nam không Bắc
Hãy gửi tin tức cho tôi
Về trái đất của chúng ta
Về trái đất mà tôi muốn
Ôm trong tay tôi như ngọn gió trong lành
Gió mang bài hát của tôi
Đến tận cùng buổi rạng đông
Hãy gửi tin tức cho tôi
Về trái đất của chúng ta
Về trái đất mà tôi muốn
Ôm giữa các mặt trời
Giữa các đoá hoa
Tự do như thân thể tôi
Trong trạng thái nhập đồng
Tự do như thời gian
Chưa được trau dồi
Hãy gửi tin tức cho tôi
Về trái đất đầy kim cương
Và đầy gió của chúng ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Dakeyo » Hãy gửi tin tức cho tôi