30/10/2021 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 045
山居百詠其四十五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:37

 

Nguyên tác

山居獨坐大雄峰,
面面軒窗處處通。
雲去雲來遮不住,
一乘高顯太虛空。

Phiên âm

Sơn cư độc toạ Đại Hùng Phong,
Diện diện hiên song xứ xứ thông.
Vân khứ vân lai già bất trú,
Nhất thừa cao hiển thái hư không.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi riêng cõi Đại Hùng Phong,
Bốn mặt thênh thang chốn chốn thông,
Mây tới mây lui che chẳng kín,
Nhất thừa cao tỏ thái hư không.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 045