02/07/2022 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mục kính gắp trầu

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2020 22:55

 

Hai ông tuổi tác thuở ngày ngày,
Ông vẻ kia ông có vẻ này.
Nhật nguyệt đôi vầng soi trước mặt,
Khu cơ[1] một mối vững trong tay.
Xét nơi hào mạt nào tăng nhật,
Hoá kẻ ngoan phu đã dễ ngay.
Niên thiếu phô ngươi[2] đừng mủm mỉm,
Càng già càng trọng nhủ cho hay.
Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Then máy, ý nói đều làm quan to trong triều.
[2] Bọn ngươi, chúng ngươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Mục kính gắp trầu