09/12/2022 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tỉnh trung viện bích
題省中院壁

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 06:51

 

Nguyên tác

掖垣竹埤梧十尋,
洞門對霤常陰陰。
落花遊絲白日靜,
鳴鳩乳燕青春深。
腐儒衰晚謬通籍,
退食遲回違寸心。
袞職曾無一字補,
許身愧比雙南金。

Phiên âm

Dịch viên trúc bì ngô thập tầm,
Động môn đối lựu thường âm âm.
Lạc hoa du ti bạch nhật tĩnh,
Minh cưu nhũ yến thanh xuân thâm.
Lậu nho suy vãn mậu thông tịch[1],
Thoái thực trì hồi vi thốn tâm.
Cổn chức tằng vô nhất tự bổ[2],
Hứa thân quỹ tỉ song nam kim[3].

Dịch nghĩa

Bên hông toà nhà của bộ có bờ trúc, cây ngô cao cỡ mười thước,
Ngay cửa nước róc rách bóng mờ mờ.
Hoa rơi đung đưa như sợi tơ, cả ngày yên tịnh,
Chim cưu kêu, én nho vào giữa mùa xuân xanh.
Tên học trò hủ lậu này ở tuổi già bậy bạ mà có tên trong danh sách các quan,
Sau khi chầu rồi mới được ăn, về trễ khiến đau tấc lòng.
Chưa từng có một chữ nào đóng góp vào việc giúp đỡ nhà vua,
Hẹn đem thân này giúp nhưng ngượng khi so sánh với cặp đồ quý.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bên sở, khóm trúc, cây ngô cao,
Ngay cửa nước chảy thường rào rào.
Hoa rụng tơ bay ngày trắng vắng,
Oanh kêu yến đậu lúc xuân sâu.
Hủ nho già yếu sổ ghi bậy,
Ăn sau về trễ tấc lòng đau.
Chức vua một chữ chưa hề tấu,
So thân thấy ngượng cặp ngọc châu.
(Năm 758)

[1] Sổ ghi lý lịch các quan trong triều.
[2] Kinh thi có câu: "Cổn chức hữu khuyết, Duy Trọng sơn Phủ bổ chi" 袞職有闕,惟仲山甫補之 (Nhà vua có điều nhầm lẫn, chỉ có Sơn Trọng Phủ là người tâu thôi).
[3] Nguyên chỉ Kinh Châu và Dương Châu, hai nơi sản xuất vàng ròng, sau chỉ đồ quý báu, nhân tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề tỉnh trung viện bích